Historie Spolkové republiky Německo

První jasné známky o osídlení území dnešního Německa pocházejí již z období starověku, kdy se sem dostaly germánské kmeny, proto bylo toto území nazýváno Germánií. Později se toto území dostalo pod nadvládu Římské říše. V průběhu let se sem začaly dostávat další kmeny, byli to například Alamanové, kteří se do Germánie dostali v 2. století n. l. Právě Alamanové dali základ nově vznikajícím kmenovým celkům, mezi něž zařazujeme například Sasko, Durynsko, Bavorsko nebo Alamanii. Ani tak mocná říše jako Římská ale nevydržela u moci příliš dlouho a situace zde se postupně začala komplikovat. Po jejím pádu, který se zdál být nevyhnutelným, začalo být území dnešního Německa kolonizováno Franskou říší, která si za velmi krátké období vybudovala velmi silné postavení mezi okolními státy. Ale stejně jako Římská říše, I Franskou říši čekal její konec, k jejímu rozpadu došlo v roce 845 n. l., kdy území Germánie připadlo nově vzniklé Východofranské říši.

Německo v období středověku

V 15. až 16. století se Německo muselo potýkat s velkými problémy. Jednalo se především o náboženské konflikty, ke kterým napomohlo husitství, které se v té době rozmohlo v Čechách. Ačkoliv v této době vládnou na tomto území Habsburkové, v polovině 17. století mezi nimi ale začíná docházet ke sporům. T y nakonec vedou k 30leté válce probíhající v letech 1618-1648. K jejímu ukončení došlo uzavřením tzv. Vestfálského míru. Nedlouho po ukončení tohoto válečného konfliktu dochází k napadení tohoto území Francií, nastává další válečné období, v čele Francouzů stojí vojevůdce Napoleon Bonaparte. V roce 1806 dochází ke zrušení Svaté říše římské, jejíž bylo Německo součástí.

Německo v období novověku

Když došlo k rozpadu a zániku napoleonské vlády, byla obnovena původní území, mnoho států ale také významně posílilo svoje mocenské pozice, jednalo se například o Prusko. Rok 1815 znamená pro německý národ důležitý historický milník, v tomto roce totiž vznikl tzv. Německý spolek. Byl to pakt mezi dvěma nejsilnějšími a nejmocnějšími zeměmi té doby, jednalo se o Rakousko a Prusko. Nakonec se ale tyto země dočkaly dalších sporů, které vyvrcholily dalším válečným konfliktem, tentokrát rakousko-pruskou válkou, která znamenala vítězství pro pruskou stranu v roce 1866. Následovala válka Pruska s Francií, po které došlo v Německu ke sjednocení, stejně tak ke vzniku Německého císařství.  Stejně jako další státy, Německo má mocenské ambice a snaží se o nové dělení světa za účelem získání nových území. V roce 1914 tyto touhy vyvrcholí první světovou válkou, která skončila v roce 1918.

Po ukončení první světové války dochází v Evropě ke vzniku mnoha nových nástupnických států, mezi něž patří například Rakousko nebo Československo. Německo se po válce stalo Výmarskou republikou. Jako agresor války musí Německo dodržovat Versaillský systém, který mu zakazuje brojení, nařizuje mu vytvořit demilitarizované pásmo v Porýní, některá území museli Němci přenechat vítězným zemím. Německo muselo čelit sankcím, které měly být odškodněním za rozpoutání válečného konfliktu. Výmarská republika pro Německo znamenala vysokou inflaci a především růst nezaměstnanosti, čehož využil Adolf Hitler, který se v roce 1933 dostává k moci a stává se říšským protektorem, po smrti prezidenta Paula von Hindenburga se svým Zmocňovacím zákonem vyhlašuje neomezeným vůdcem Německa. V Německu tedy dochází k propagaci národního socialismu a následnému porušování Versaillské smlouvy. Hitler začal později Německo připravovat na odplatu a na další válku, která nakonec opravdu vypukla v roce 1939. Po jejím ukončení a po prohře Německa a Japonska v roce 1945 se Německo propadá na dno a jeho ekonomika je v troskách. Musí být rozděleno na 4 okupační zóny, které si mezi sebe rozdělily vítězné země. Jednalo se o SSSR, USA, VB a Francii.

Německo v dnešní době

Od doby druhé světové války, kterou Německo prohrálo, se změnila spousta věcí. Tehdy válkou zničená a zchudlá země se postupem času obnovila do své původní velikosti a nabyla značné moci a suverenity. V roce 1958 se Německo stalo členem Evropského hospodářského společenství, což byla organizace, kterou známe v dnešní době pod označením Evropská unie. K opětovnému sjednocení Německa došlo v roce 1990. Jednotky SSSR, které na tomto území setrvávaly po dlouhá léta, z tohoto území odešly až po roce 1994. V současné době je Německo jedním z nejvyspělejších a nejpokročilejších států na světě, může se pochlubit stabilní ekonomikou a dále se snaží pokračovat v procesu evropské integrace.

Náhodné fotky z vašich cest po Německu

Berlín_12
Berlín_7
Německá příroda_21
Kolín nad Rýnem_7